Voor verenigingen

Wij adviseren en ondersteunen sportverenigingen via het verenigingsloket bij hulpvragen op het gebied van onder andere beleid, accommodatie, kader, financiën en vrijwilligers. Vragen vanuit verenigingen kunnen bijvoorbeeld zijn ““Hoe vind ik nieuwe leden?” of “Hoe bind ik sponsoren aan mijn vereniging?” De verenigingsadviseur hanteert diverse methodieken wat handvatten biedt om tot oplossingen te komen.

Je kunt bij ons terecht voor verschillende onderwerpen:
– Vrijwilligers;
– Bestuur;
– Themabijeenkomsten
– Veilig pedagogisch klimaat;
– Sportsubsidies;
– Sponsoring en ledenwerving;
– Opzetten aangepast sporten.

Voor meer informatie over de Sportaward, SAM School/Junior Olympiade en het activiteitenfonds ben je hier ook op het juiste adres.

 

Steunmaatregelen energie sportverenigingen

De energiecrisis zorgt nog steeds voor veel vragen en zorgen bij verenigingen. Inmiddels zijn er een aantal steunmaatregelen genomen om de crisis voor u te verlichten. Woensdag 15 februari hebben we in het raadhuis een presentatie gegeven over de verschillende regelingen die er vanuit de verschillende overheden worden geboden. Ook hebben we gesproken over de nieuwe huurovereenkomsten tussen de buitensportverenigingen en de gemeente Ede m.b.t. de gemeentelijke sportaccommodaties.

Het was een fijne en nuttige avond om met elkaar hierover het gesprek te voeren. De komende maanden zal op individueel niveau een vervolg gegeven worden aan het sluiten van de huurcontracten. Via deze brief informeren wij u nogmaals over de verschillende regelingen die voor amateursportverenigingen op dit moment bekend zijn.

In dit te downloaden document vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste maatregelen waar verenigingen in Ede gebruik van kunnen maken. Daarbij gaat het om landelijke en gemeentelijke steunmaatregelen, maatregelen om de duurzaamheid van het vastgoed te vergroten en een aantal andere subsidies waar verenigingen gebruik van kunnen maken. Ook is aangeven op welke wijze de maatregelen aangevraagd kunnen worden of waar meer informatie te vinden is.

Wij begrijpen dat dit voor u als verenigingsbestuurder veel informatie is en dat niet iedere regeling eenvoudig is aan te vragen. Daarom kunt u via Sportservice De Vallei ondersteuning aanvragen voor een groot deel van de maatregelen. Dat kunt u doen via verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl.

Omdat wij graag zicht willen houden op de energieproblematiek en of deze maatregelen voldoende zijn, zullen wij u over een aantal maanden opnieuw vragen om een enquête in te vullen om te bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wij wensen u veel succes bij het aanvragen van de steunmaatregelen en met alle lopende zaken binnen uw vereniging de komende periode.

Met vriendelijke groet,

Peter Versluijs, Secretaris Sportforum Ede
Joost Gerrits, Sportservice De Vallei
Tamara Bosma, Gemeente Ede, afdeling grondzaken en vastgoed
Dennis Zwartkruis, Gemeente Ede, afdeling wonen, economie, sport en cultuur

SAM School/ Junior Olympiade

Een jaarlijks terugkerend evenement is de SAM School/Junior Olympiade en is dé sport- en cultuurdag voor alles basisscholen binnen de gemeente Ede.

Tijdens dit evenement krijg je als sport- en/of cultuuraanbieders de kans om jullie geliefde sport en cultuur een podium te geven en jullie passie te delen met de basisschoolkinderen uit de gemeente Ede. Een ultieme kans om op grote schaal bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen in onze gemeente door hen de voordelen te laten proeven die sport en cultuur met zich meebrengt (fysieke en mentale gezondheid, sociale contacten, persoonlijke ontwikkeling, etc.). Sport en cultuur dragen bij aan een betere leefomgeving in Ede. Met de Olympiade bieden wij samen de kinderen de kans om met de verscheidenheid aan sport- en cultuuractiviteiten kennis te maken.

De SAM School Olympiade is in de gemeente een begrip geworden. In 1978 is de eerste editie geweest en is voor basisschoolkinderen uit de groepen 6, 7 en 8.
Voor de groepen 4 en 5 is de SAM Junior Olympiade. Tijdens het evenement staat de gedachte “meedoen is belangrijker dan winnen” centraal. Kinderen kunnen hierbij kiezen uit verschillende sport- en cultuuractiviteiten. Het moment om eens kennis te maken met nieuw sport- en cultuuraanbod en nieuwe aanbieders uit de buurt.

De volgende SAM School Olympiade is op donderdag 18 april en de SAM Junior Olympiade op woensdag 17 april 2024.

Contactgegevens
Jesper van de Haar
events@sportservicedevallei.nl

Aanmelden clinic/workshop

Wij vinden het supergaaf als u als sport/cultuurorganisatie bijdraagt aan de SAM School en/of Junior Olympiade op 17 en 18 april 2024.

Als u met uw sport- of cultuuraanbod wilt meedoen, klik dan hier om uw clinic/workshop aan te melden.

Verenigingsloket

In Ede geloven wij in de kracht van de sportvereniging. Om hen te helpen de juiste keuzes te maken en de sport in ede vitaal te houden kiezen wij voor een brede oplossing door verenigingsondersteuning aan te bieden. Dat betekent dat we meer van de kracht van de moderne sportbestuurder willen uitgaan en dat we op basis van hun behoefte ons ondersteuningsaanbod zullen inrichten. Er is geen alomvattende, kant-en-klare oplossing voor het goed functioneren van een sportvereniging. Om goed te functioneren gaat het vooral om alle energie en kracht binnen en om de vereniging aan te boren. Daardoor wordt en blijf je als vereniging vitaal. Ondersteuning die nodig is in dit proces bieden wij.

In het kort richt het verenigingsloket zich op:

 1. Verbinden

Door kennis en vaardigheden slim met elkaar te verbinden, ontstaan nieuwe inzichten en oplossingen. Verbinden kan op verschillende niveaus plaatsvinden, maar de verenigingsondersteuning heeft als doel om relevante initiatieven en informatie te delen en waar mogelijk te verbinden met bestaande initiatieven en verbindingen. Het onderling verbinden en ondersteunen van de verenigingen en sportaanbieders met dezelfde vragen of problematiek vormt de kern van de verenigingsondersteuning.

 1. Samenwerking

Onderlinge samenwerking is het tweede thema. Het doel hierbij is om samen te werken op sporttechnisch en bestuurlijk gebied. De kracht van samenwerking resulteert in het versterken van individuele sportverenigingen en -aanbieders en waar mogelijk voor ontlasting te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn het delen van functionarissen (bijvoorbeeld administratie, vertrouwenspersoon of onderhoudsploeg) of het onderzoeken van de oprichting van een omnisportvereniging.

 1. Informeren

Ook is het belangrijk om kennis en informatie te delen, als het gaat om trends en ontwikkelingen, het aanbieden van opleidingsmogelijkheden en het bieden van netwerken. Door te informeren kunnen verenigingen zelf bepalen wat wel en niet past en interessant is. De rol van onze verenigingsondersteuning hierbij is om deze informatie te delen en contactmomenten te faciliteren.

Het verenigingsloket is bereikbaar via verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl

Ventilatie sporthallen

Zeker in de huidige tijd is het ventileren van accommodaties van groot belang. De gemeente Ede en wij brengen momenteel samen met een externe partij de aanwezigheid en werking van de ventilatievoorzieningen in beeld. Dit in het kader van veilig en optimaal Corona-proof kunnen sporten. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en adviezen vanuit de overkoepelende organisatie voor de sport, NOC/NSF.  Op de volgende website geeft het RIVM gericht advies m.b.t. ventilatie.

Ondersteuning
Indien gewenst kan het verenigingsloket meelezen met een coronaprotocol van een vereniging. Hiervoor of voor verdere vragen kun je ons bereiken op dit mailadres, verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl

Sportaward

Sportforum Ede, Sportservice Ede en de gemeente Ede hebben de Sportaward Ede in het leven te roepen. De Sportaward is een prijs voor bijzondere prestaties op het gebied van sport in de gemeente Ede. Ieder jaar kan aan meerdere individuen, initiatieven of groepen een Sportaward uitgereikt worden.

Om in aanmerking te komen voor een Sportaward zijn een aantal criteria opgesteld. Ieder kan nominaties voor deze Award aandragen. Toekenning wordt bepaald door een jury. Winnaars van de SportAward Ede ontvangen voor hun prestatie een beeldje, vergezeld met een officiële oorkonde. Zij ontvangen een beeldje met als titel ‘De Overwinning’.

Algemene criteria toekenning Sportaward

 1. Individuele sporters en organisaties waarvan leden/vrijwilligers/sportploegen worden genomineerd, dienen in de gemeente Ede woonachtig en/of gevestigd te zijn;
 2. Een individuele sporter kan slechts éénmaal in zijn of haar carrière de Sportaward Ede ontvangen;
 3. De Sportaward Ede kan meerdere keren per jaar worden uitgereikt.

Criteria voor individuele sporters/teamsporters:

 1. Uitzonderlijke prestatie (individueel of als onderdeel van een sportploeg);
 2. Prestatie is geleverd op nationaal of internationaal niveau;
 3. Heeft nog niet eerder een Sportaward ontvangen;
 4. De jury moet unaniem de voordracht ondersteunen.

Criteria voor sportploegen:

 1. Uitzonderlijke prestatie;
 2. Prestatie is geleverd op nationaal of internationaal niveau;
 3. De jury moet unaniem de voordracht ondersteunen.

Criteria voor vrijwilligers van sportorganisaties:

 1. De kandidaat heeft gedurende minimaal 10 jaar één of meerdere bestuurs-/commissie- functies vervuld bij één of meerdere Edese sportverenigingen of -organisaties. De vereniging(en)/organisatie(s) moet(en) daarbij de voordracht van de kandidaat onderschrijven én onderbouwen;
 2. De kandidaat heeft gedurende minimaal 15 jaar één of meerdere uitvoerende functies vervuld die rechtstreeks ten dienste staan van sportende jongeren, ouderen of mindervaliden al dan niet binnen een sportorganisatie. De einddoelgroep moet de voordracht van de kandidaat onderschrijven én onderbouwen;
 3. De kandidaat moet een drijvende kracht zijn achter een initiatief of (mede) organisator van een in Ede gehouden sportevenement (of reeks van gelijksoortige evenementen) zijn, dat gedurende minimaal 5 jaren in Ede heeft plaats gevonden en dat op minimaal landelijk niveau bekendheid heeft gekregen;
 4. De kandidaat heeft in algemene zin een uitzonderlijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de sport in Ede of het belang van sport in Ede vergroot.
 5. De jury moet unaniem de voordracht ondersteunen.

Voordrachten
Alle inwoners en organisaties die woonachtig of gevestigd zijn in de gemeente Ede kunnen kandidaten voordragen voor een Sportaward Ede.
Stuur hiervoor een e-mail met details en motivatie naar joost.gerrits@sportservicedevallei.nl.

Activiteitenfonds

Het Activiteitenfonds is door de gemeente in het leven geroepen met als doel het versterken van het vrijwilligerswerk in de gemeente Ede. Het fonds geeft hier uitvoering aan door de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan een cursus uit het bestaande aanbod van het fonds of door een tegemoetkoming in de kosten voor deskundigheidsbevordering en PR-acties.

Criteria
Wij geven uitvoering aan het activiteitenfonds voor de sport. Het bedrag is bedoeld voor deskundigheidsbevordering van vrijwilligers die actief zijn binnen sportverenigingen en het ondersteunen van PR acties voor sportverenigingen. Uiteraard zitten er voorwaarden aan het gebruik van het activiteitenfonds voor sportverenigingen.

Vergoedingen
Nadat uw aanvraag is goedgekeurd, kunt u na afloop van de cursus of PR actie uw toegekende vergoeding declareren. Het activiteitenfonds keert bijdrages alleen op declaratiebasis uit. Hiervoor gelden deze voorwaarden.

Aanvraag doen?
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit het activiteitenfonds of een vraag hierover heeft, kunt u het ingevulde aanvraagformulier mailen naar verenigingsadvies@sportservicedevallei.nl of opsturen. Uiteraard kunt u ons ook bellen.

Downloadformulieren
Aanmeldformulier gezamenlijke cursus
Aanmeldformulier scholing
Aanmelding PR-actie
Declaratieformulier cursus
Declaratieformulier gezamenlijke cursus
Declaratieformulier PR-actie